Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2015

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY :
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wnosi posiadacz nieruchomości /właściciel urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA O WYCINKĘ DRZEW / KRZEWÓW POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości /właściciela urządzeń ,
 • oznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości , usytuowanie na terenie gminy Koniecpol (miejscowość , ulica , numer posesji) ,
 • tytuł prawny władania nieruchomością – skrócony wypis z ewidencji gruntów ,
 • zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku gdy posiadacz działki nie jest właścicielem ,
 • oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia – gatunek i ilość ,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm / powierzchnia z której zostaną usunięte krzewy ,
 • przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew ,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu ,
 • rysunek lub mapę terenu określającą usytuowanie drzewa i krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości;


OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - część III ust. 44 pkt. 6 oraz część IV ustawy

INFORMACJE DODATKOWE :

 1. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów , wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania wezwania . Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
 3. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów , pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów:
 • w lasach ,
 • owocowych , z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową ,
 • na plantacjach drzew i krzewów ,
 • których wiek nie przekracza 10 lat ,
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych ,
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego , z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału ,
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów , a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ,
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ,
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ;
 1. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów :
 • posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ,
 • opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ,
 • opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu ,
 • organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami ,
 • jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat ,
 • jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew ,
 • opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego ;
 1. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew :
 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie ,
 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ,
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń , o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego ,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi ,
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych ,
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane ,
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień , w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów ,
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości ,
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm mierzonego na wysokości 130 cm , nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków ,
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych ,
 • z grobli stawów rybnych ,
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń ;

Powyższe przepisy pkt 5 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.

Pliki do pobrania