Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2015

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje:

  • Osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Osobom prawnym,
  • Innym organizacjom oraz grupom osób.

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:

  1. Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
  2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia
  3. Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia
  4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy
  5. Imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, adres przewodniczącego zgromadzenia.

Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.90.51.297 z późn. zm.).

Pliki do pobrania