Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2019

17 grudnia 2018 r. w Warszawie rozpoczęto konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach (w Katowicach dnia 18 stycznia 2019 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23).

KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r.

KSRR rozwija postanowienia, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Zaplanowane konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie, przybliżą uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkania będą stanowiły dla przedstawicieli  samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

Z projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (PDF 6 MB) można zapoznać się pod linkiem:

http://www.miir.gov.pl/media/67208/KSRR_17_12_2018_projekt.pdf


Uwagi i wnioski można składać do 23 stycznia 2019 r.:

 - przy użyciu formularza (DOC 77 KB) na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

-   na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie