Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2019

Na projekt pozyskano dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V, działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedsięwzięcie jako kontynuacja I etapu budowy polega na budowie systemu wodno - ściekowego w dzielnicy Słowik, w tym na:

• budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym (2 szt.),

• budowie i przebudowie sieci wodociągowej,

• budowie kanalizacji deszczowej,

• wykonaniu robót drogowych i odtworzeniowych.

Celem projektu jest zwiększenie udziału ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecpol.

Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Inwestycja jako kontynuacja I etapu budowy kanalizacji w całej gminie Koniecpol (II etap będzie obejmował sołectwa na terenie gminy) realizowana będzie w dzielnicy Słowik i obejmuje zlewnie Pm i PI oraz ulice lub części ulic: Łąkowa, Jodłowa, Wesoła, Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Górna, Słowik, Willowa.

Każdy etap budowy kanalizacji w Koniecpolu - z uwagi na rozległy obszar gminy i wysokie nakłady - podzielony jest na zadania, etapy w zadaniach i podetapy.

Rozwój infrastruktury przyczyni się również do:

- poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,

- zmniejszenia wydatków na neutralizację ścieków dla użytkowników sieci związanych z  wywozem zanieczyszczeń z bezodpływowych zbiorników,

- zmniejszenia zagrożeń epidemiologicznych,

- powstania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy na obszarze oddziaływania projektu.

Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, osią priorytetową V, działaniem 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa i zgodny z częścią diagnostyczną zawartą w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 3 572 400,10 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 929 095,95 PLN.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie