Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2019

Projekt finansowany jest z EFS  w ramach osi priorytetowej: osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 10 osób(6K i 4M) bezrobotnych i biernych zawodowo, zam. gminę Koniecpol, na terenie woj. śląskiego. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo - 10 os. powyżej 30 r.ż., w tym 60% uczestników to kobiety, 10% osoby po 50 r.ż., 10% osoby z niepełnosprawnościami, 10% osób długotrwale bezrobotne, 100% to osoby o niskich kwalifikacjach.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

- Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD - Zadanie1,

- Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - Zadanie 2,

- Wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencyjne -Zadanie 3,

- Szkolenia zawodowe -Zadanie 4,

- Staże zawodowe -Zadanie 5.

Wsparcie ma charakter indywidualny.

Projekt wynika z LPR Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023. Biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy, występujące na tym obszarze, a w szczególności na obszarze rewitalizowanym, zrealizowano już 3 projekty rewitalizacyjne, stanowiące bazę infrastrukturalną dla projektów społecznych, w tym związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia. Niniejszy projekt jest zgodny z celem LPR określonym jako: „Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji” i kierunkami: 2.3. Promowanie trwałego zatrudnienia oraz ułatwienie dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz 2.4. Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. Ww. kierunki realizowane są przez projekty uwzględniające rozwijanie systemu szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, poradnictwa specjalistycznego i innych form wsparcia służących integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z obszarów rewitalizacji.

Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 156 303,50 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 148 488,32 zł