„Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2020

Począwszy od 2015 roku Gmina Koniecpol sukcesywnie nadrabia zaległości  i zaniechania z lat poprzednich, dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej. Realizacja tych inwestycji w latach 2015-2017 była znacznie utrudniona, ponieważ  finanse gminy objęte były od roku 2015 programem naprawczym, który przewidywał ograniczenia w wydatkach inwestycyjnych, a właściwie brak możliwości prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Dodatkowym problemem z jakim w tym czasie przyszło borykać się Gminie była katastrofalna  w skutkach susza, która spowodowała, że indywidualne studnie w miejscowościach, do których nie został doprowadzony wodociąg wyschły. Wiązało się to z koniecznością dowożenia wody do mieszkańców. Będąc w tak trudnym położeniu Gmina zwróciła się wówczas o pomoc finansową do rządu polskiego.

Dzięki ogromnemu wsparciu ówczesnej Premier Pani Beaty Szydło oraz Pana Wojewody Śląskiego  Jarosław Wieczorka w 2016 roku pozyskano dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1.556.868,00 zł orazdotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w kwocie 313.118,02 zł. Otrzymane środki pozwoliły na wykonanie w krótkim czasie sieci wodociągowej o łącznej długości L= 14 157,65 mb i 223 szt. przyłączy do posesji w czterech miejscowościach północno- wschodniej części gminy, tj. Wólka, Kuźnica Grodziska, Oblasy i Załęże. Łączny koszt inwestycji wyniósł: 2.330.500,18 zł.

Kolejną inwestycją wodociągową z udziałem środków z budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach była budowa sieci wodociągowej i przyłączy w następujących miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa,  Piaski – Pękowiec. Inwestycję realizowano w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” w okresie od sierpnia 2017 do maja 2018 roku, a więc w bardzo krótkim okresie czasu jak na zakres do wykonania. Łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych wyniósł 5.400.000,00 zł, z czego 4.147.360,00 zł pochodziło ze środków budżetu państwa, a 961.240,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości L=17 559 mb oraz 171 szt. przyłączy wodociągowych.

Trzecim zadaniem dofinansowanym ze środków budżetu państwa było opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej  z  przyłączami w miejscowościach:Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny ul. Zielona oraz w miejscowości Koniecpol: ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki. Koszt opracowania projektów budowlanych wyniósł 199.875,00 zł,                                             a otrzymane dofinansowanie 150.000,00 zł. Zakres rzeczowy opracowanej dokumentacji  obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ponad 17 km oraz ponad 220 szt. przyłączy indywidualnych. Jest to zarazem ostatni brakujący etap budowy wodociągów, którego realizacja pozwoli na pełne zwodociągowanie gminy Koniecpol. Szacunkowy koszt wykonania powyższego zadania przekracza 10 mln zł, co powoduje, że gmina nie jest wstanie udźwignąć  samodzielnie takiego obciążenia finansowego i bez wsparcia środkami zewnętrznymi.

Warto podkreślić, że dzięki uzyskanym środkom pochodzącym z budżetu państwa w łącznej kwocie prawie 6 mln zł, udało się w latach 2016-2018 wybudować w gminie Koniecpol sieć wodociągową o łącznej długości ponad 31 km i blisko 400 szt. przyłączy wodociągowych. Dostęp do bieżącej wody zapewniony został dla ponad 800 mieszkańców Gminy, zamieszkujących tereny, które w roku 2015 zostały dotknięte suszą. Bez środków z dotacji celowej wykonanie tak dużego zakresu prac byłoby bardzo utrudnione, czy wręcz niemożliwe.  

Inwestycje infrastruktury wodociągowej wymaga długiego okresu czasu i ogromnych nakładów finansowych. Należy podkreślić, że poprzednie etapy realizowane od 2016 roku zakończono w zawrotnym tempie, mając na uwadze ogromną długość wykonanych sieci.

- Ogółem w tym krótkim okresie czasu wydano około 8 mln, której znaczna część pochodziła z budżetu państwa – mówi Monika Starczewska, skarbnik gminy. W Gminie Koniecpol wybudowano wodociąg w części północno - wschodniej, który stanowi zamknięty etap, wykorzystując ważną jeszcze dokumentację. Teraz przyszedł czas na realizację wodociągów w części południowej gminy. Dla tego etapu musieliśmy przygotować nowy projekt techniczny, którego koszt w znacznej części pokrył również budżet państwa. Wielokrotnie pisaliśmy na łamach Gazety Koniecpolskiej i portali internetowych, że rozmawiamy z Wojewodą Śląskim na ten temat. Sprawa wymaga wygospodarowania wolnych środków w budżecie państwa, analizy oraz zabezpieczenia środków w budżecie naszej gminy. Reasumując, budżet państwa wydatkował ogromne środki na budowę wodociągów w naszej gminie. Nie można w cztery lata zrealizować wszystkich zaplanowanych etapów bo jest to technicznie i formalnie niemożliwe. Nadmieniamy, że od 2015 roku Gmina prowadzi wiele inwestycji i nie można w parę lat, nadrobić opóźnień rozwojowych z poprzednich lat.

 

Publikacja artykułów pochodzących ze strony www.koniecpol.pl wymaga zgody redakcji.

W przypadku pobrania artykułu bez zgody redakcji należy przestrzegać wszystkich poniższych zasad:

  1. Użyć oryginalnego tytułu ze strony: www.koniecpol.pl, z którego pochodzi tekst,

  2. Użyć pełnej nazwy strony: www.koniecpol.pl i określenia: „Tekst pochodzi ze strony www.koniecpol.pl" ,

  3. Użyć maksymalnie do 100 znaków oryginalnego tekstu,

  4. Wstawić aktywny link: „Więcej czytaj na stronie: www.koniecpol.pl" ze wskazaniem URL prowadzącym do strony konkretnego materiału w portalu źródłowym.

Brak powyższych czynności będzie miał skutki prawne, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880) oraz prawie prasowym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie