OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2020

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat” ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekunki dziecięcej w żłobku.

Nazwa stanowiska: opiekunka dziecięca

Miejsce pracy: Samorządowy Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”, ul Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol

Liczba lub wymiar etatu: 2 etaty

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Termin składania dokumentów: od 7 do 11 września 2020r. do godz. 13.00

Wymagania niezbędne:

1.Posiada kwalifikacje:

a)pielęgniarki lub położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego poświadczone odpowiednimi dokumentami lub

b)osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

c)osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: 1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub 2) średnie lub średnie branżowe oraz:

-co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

-przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

2.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

3.Nieposzlakowana opinia

4.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

5.Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślni

Wymagania dodatkowe:

1.Bardzo dobry kontakt z dziećmi

2.Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość 3.Rozpoznawaniewarunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3

4.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

5.Umiejętność pracy w zespole,

6.Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci

2.Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych

3.Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju

4.Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku

5.Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka

6.Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka

7.Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku

8. Sprzątanie w Żłobku i utrzymywanie w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy

9. Pobieranie z kuchni i porcjowanie posiłków dla dzieci

Zakres odpowiedzialności:

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 21.09.2020–umowa o pracę

Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1.Życiorys (CV)

2.List motywacyjny

3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.Kopie świadectw pracy

5.Kopia dowodu osobistego

6.Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnianie co najmniej jednego z wymagań niezbędnych wymienionych w pkt. 1 lit. a –c

7.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie

8.Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

9.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)".

10 Ważne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

11. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6a do 11.09.2020r do godz. 13:00 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Opiekunki dziecięcej ”. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta I Gminy w Koniecpolu. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie