Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2021

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Beneficjent:  Gmina Koniecpol

Realizator:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytu u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizowanie zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu 599.420,00 zł, kwota dofinansowania 539.478,00 zł (w tym 509.507,00 zł stanowią środki unijne, a 29.971,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa), udział własny Gminy 59.942,00 zł.