Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2021

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy minimum 290 uczniów, w tym zniwelowanie deficytów u 83 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 13 uczniów z niepełnosprawnością poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 33 nauczycieli w miejsko-wiejskiej gminie Koniecpol w terminie do 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 599 420,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  509 507,00 PLN