Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2021

Logo UE 

Gmina Koniecpol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy"

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
Okres realizacji: 15.09.2020 – 15.06.2021
Beneficjent:  Gmina Koniecpol

Całkowita wartość projektu: 216 145,90 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 216 145,90 PLN
Kwota dofinansowania: 190 208,39 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 183 724,01 PLN

Projekt obejmuje realizację działań służących eliminowaniu zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych.

Głównym celem projektu jest utrzymanie aktywności zawodowej i pozostanie w zatrudnieniu osób pracujących, poprzez realizowanie działań w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy (modernizacja stanowisk pracy) oraz działań szkoleniowych.