Projekt "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2021

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Okres realizacji: 01.09.2021 – 30.06.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

  • Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego 11/19, 42-230 Koniecpol;
  • Przedszkole nr 2, ul. Zamkowa 8, 42-230 Koniecpol.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej dla 127 dzieci poprzez organizację zajęć specjalistycznych w Przedszkolu nr 1 w Koniecpolu i Przedszkolu nr 2 w Koniecpolu mających na celu niwelowanie deficytów rozwojowych dzieci oraz wzrost ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 14 nauczycieli oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne w Gminie Koniecpol w terminie do 30.06.2022 r.

Wartość projektu 233.221,25 zł, kwota dofinansowania 198.238,06 zł, udział własny Gminy 34.983,19 zł.