Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2022

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez gminę Koniecpol w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

L.p.

Obręb ewidencyjny

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia działki, ha

Rodzaj

użytku

Sposób wykorzystania

Numer księgi wieczystej

Budynki, budowle i urządzenia

Własność, użytkowanie, zarząd

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

Ilość kondygnacji

Ilość lokali

 

 

1.

Okołowice

114

0,4700

dr

droga

CZ1M/00107900/1

brak

brak

brak

Własność Skarb Państwa

Droga gminna Okołowice – Załęże Nr 624009S

2.

Okołowice

606

0,7600

dr

droga

CZ1M/00107900/1

brak

brak

brak

Własność Skarb Państwa

Droga gminna Okołowice – Załęże Nr 624009S


Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego protokołu można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, tel. 34 3551 881 wew. 121, e-mail: umig@koniecpol.pl w terminie od 04.11.2022 r. do 05.12.2022 r.
Po upływie okresu wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Śląskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie wymienionej wyżej nieruchomości na rzecz Gminy Koniecpol. Niniejszy protokół wyłożono do publicznego wglądu na okres 30 dni tj. od 04.11.2022 r. do 05.12.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol https://bip.koniecpol.pl/ i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol https://www.koniecpol.pl/ .

Sporządziła: M. Kolan

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja