Ogłoszenie o przetargu GN.6840.1.2024.1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2024

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), uchwały nr XLIV/559/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 3015/4, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości nr ewidencyjny 3015/4, obręb (0001) Koniecpol o powierzchni 0,0107 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą CZ1M/00106974/3

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112 544,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem Vat w wysokości 23% na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt. 9 a contrario w związku z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, parter, o godz. 10.00.

Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol prowadzony przez BS Włoszczowa oddział Koniecpol nr rachunku: 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) w terminie do 11 marca 2024 roku. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek Gminy Koniecpol (uznanie rachunku).

Niniejsze Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UMiG Koniecpol, publikację w prasie, w BIP UMiG Koniecpol, zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej UMiG Koniecpol.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 34 3551881 wew. 121 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

Sporządziła:
M. Kolan

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

    Ogłoszenie