Ogłoszenie o przetargu GN.6840.2.2024.1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości nr ewidencyjny 481, obręb (0019) Wąsosz o powierzchni 0,2500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą CZ1M/00038504/0.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), uchwały nr LXI/530/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 481, obręb Wąsosz, gmina Koniecpo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43 750,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Sprzedaż nieruchomości w części przeznaczonej w planie zagospodarowania pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem Vat w wysokości 23% na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt. 9 a contrario w związku z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług natomiast w części poza planem zwolniona jest z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu zostanie rozliczona w stosunku 20% i 80% kolejno dla części podlegającej opodatkowaniu i podlegającej zwolnieniu z podatku Vat, przyjmując zachodzące proporcje między nimi w cenie wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, parter, o godz. 12.00.

Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol prowadzony przez BS Włoszczowa oddział Koniecpol nr rachunku: 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 w wysokości 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych ) w terminie do 11 marca 2024 roku. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek Gminy Koniecpol (uznanie rachunku).

Niniejsze Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UMiG Koniecpol, publikację w prasie, w BIP UMiG Koniecpol, zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej UMiG Koniecpol.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 34 3551881 wew. 121 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

Sporządziła:
M. Kolan

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja o przetargu

    Informacja o przetargu