Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2012

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

PROMOCJA PROJEKTU


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26

Od kilku lat problemem Gminy był stan instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Mickiewicza w Koniecpolu. Wyeksploatowana i ciągle usprawniana kotłownia, zakamieniona instalacja co., zużyta stolarka okienna, nieocieplone ściany i dachy, wszystko to powodowało niedogrzanie pomieszczeń szkoły i dyskomfort pracujących tam uczniów i nauczycieli. 40-letni obiekt z roku na rok domagał się kapitalnego remontu. Okazją do rozwiązania tego problemu stały się środki unijne przewidziane na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla obiektów użyteczności publicznej.

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór projektów w ramach programu Rozwoju Subregionów obejmujący m.in. działania związane z ochroną środowiska. Gmina Koniecpol w porozumieniu z gminami Dąbrowa Zielona i Przyrów przygotowała wspólny projekt pn. „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzek Pilicy i Wiercicy - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Przyrów i Koniecpol."

Celem głównym projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza, poprzez zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie ww. gmin. Tereny, na których będą wykonywane prace termomodernizacyjne należą do poszczególnych gmin. Prace w placówkach oświatowych będą polegać na ociepleniu ścian budynków i stropów, wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Beneficjentami projektu będą przede wszystkim uczniowie oraz pracownicy placówek. Poza tym z rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy gmin oraz turyści odwiedzający gminy. Do rezultatów projektu należy przede wszystkim poprawa, jakości powietrza na terenie określonych wyżej gmin śląskich dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną. Inne rezultaty to ograniczenie emisji, C02 atmosfery, zmniejszenie emisji S02, NOx, pyłów, a także likwidacja źródeł niskiej emisji. Produktami projektu będą wymienione źródła ciepła, łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji, a także moc nowego systemu grzewczego.

Harmonogram projektu zakładał wykonanie prac modernizacyjnych w szkołach od III kwartału 2008 do końca III kwartału 2009 roku. Prace wstępne, tj. przygotowanie dokumentów związanych z projektem (projekty budowlane, audyty energetyczne i opracowanie kosztorysów) zostały wykonane w 2007 i 2008 roku.

Gmina Koniecpol, jako podmiot reprezentujący pozostałych partnerów, wybrała podmiot, który wykona prace termomodernizacyjne, wybór został dokonany w drodze przetargu. Za koszty eksploatacji, ewentualnych napraw remontów po zakończeniu inwestycji będą odpowiadać poszczególne gminy. Promocja rezultatów projektu odbywała się równocześnie z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi.

Wybrane rozwiązania technologiczne są optymalne dla przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, zostały one wybrane na podstawie audytów energetycznych oraz projektów budowlanych. W ramach wymiany kotłowni w szkołach wykonano demontaż starych kotłów i zastąpiono je kotłami z automatyką pogodową oraz docieplono ściany (metodą lekką mokrą) i stropy budynków (wełną mineralną). W szkołach przeprowadzono także wymianę stolarki okiennej na nowe okna PCV oraz stolarki drzwiowej. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wiązała się przede wszystkim z zainstalowaniem grzejników płytowych o małej pojemności wodnej oraz przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.

Przeprowadzone przedsięwzięcie jest zgodne z podstawowymi założeniami zawartymi w strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju Polski, w szczególności z Narodową Strategią Spójności, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013, a także z innymi dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego i gmin uczestniczących w projekcie.

Projekt uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego i został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Realizacja przedsięwzięć założonych w projekcie rozpoczęła się jesienią 2008. roku i w I etapie objęła remonty kotłowni w wytypowanych obiektach szkolnych. W przypadku Koniecpola prowadzono remont kotłowni z wymianą źródła ciepła oraz przeprowadzono częściowo wymianę instalacji co., której remont zakończył się zgodnie z harmonogramem w maju 2009. W wakacje 2009. zostały przeprowadzone prace przy dociepleniu budynku a całość przedsięwzięcia została wykonana i rozliczona do końca 2009 r.

Koszt całego projektu wynosi 3 284.452,40 PLN, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 2 749.163.84 PLN w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26 1 076 450,91 z czego dofinansowanie z środków UE 914 983,28 wkład własny gminy 161 467,63.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.1

  Zdjęcie nr.1

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.2

  Zdjęcie nr.2

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.3

  Zdjęcie nr.3

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.4

  Zdjęcie nr.4

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.5

  Zdjęcie nr.5

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.6

  Zdjęcie nr.6

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.7

  Zdjęcie nr.7

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.8

  Zdjęcie nr.8

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie nr.9

  Zdjęcie nr.9