Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2017

Logo UE

Projekt polega na przebudowie istniejącego budynku dawnego hotelu robotniczego na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych w gminie Koniecpol. Zakres prac w ramach projektu obejmuje: roboty budowlane i instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne, c.o.). W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna oraz promocja projektu.
W wyniku realizacji projektu w budynku będą zlokalizowane: 6 mieszkań dla rodzin, 3 mieszkania dla osób samotnych (ogółem 9 mieszkań), komunikacja, wiatrołap, świetlica, węzeł sanitarny.
Inwestycja obejmuje następujące roboty:

  • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,
  • rozbiórkę części ścianek działowych i wykonanie nowych,
  • rozbiórkę posadzek i wykonanie nowych wraz z wykonaniem izolacji p. wilgociowej, ociepleniowej i wykonanie nowych posadzek,
  • demontaż starych instalacji wod-kan i elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznej , ciepłej wody c.o.
  • wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
  • roboty wykończeniowe
  • wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Koniecpol poprzez przebudowę zdegradowanego budynku byłego hotelu robotniczego w Koniecpolu i utworzenie mieszkań socjalnego .
Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez stworzenie warunków mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową (w ramach projektu komplementarnego EFS). Cel ten będzie zrealizowany poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – poprzez zapewnienie mieszkania i jednocześnie umożliwienie zdobycia źródeł utrzymania rodziny i mieszkania.

Wartość projektu : 420.095,92 zł
Wartość dofinansowania : 357.081,53 zł