Dofinansowanie projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2018

Logotypy UE


Kolejny projekt dofinansowany ze środków unijnych
Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego przy ul. Szkolnej 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej

Gmina Koniecpol uzyskała kolejną bezzwrotną dotację w wysokości 245 888,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Projekt polega na rewitalizacji zdegradowanego budynku dla potrzeb świetlicy środowiskowej poprzez przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji obiektu. W ramach przedsięwzięcia, oprócz prac budowlanych, zostanie zagospodarowany również teren na zewnątrz.

Prace budowlane będą polegały na:

  • ociepleniu ścian i stropodachu wraz z wykonaniem nowej elewacji,
  • wymianie części stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek i podłóg,
  • rozbiórce i budowie nowych ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczeń dla obsługi świetlicy i nowych sanitariatów,
  • wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, podestu oraz wykonanie nowego zadaszenia przed wejściami do budynku.

Po zakończeniu inwestycji w obiekcie będą świadczone usługi dla osób zamieszkujących rewitalizowany obszar, przyczyniające się do zmniejszenia problemów zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017 - 2023. Działania skierowane będą w szczególności do dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie usług społecznych realizowanych przez świetlicę środowiskową.

Powyższe zostanie zrealizowane w szczególności poprzez działania związane z:

  • zapewnieniem opieki wychowawczej,
  • zapewnieniem opieki psychologicznej,
  • zajęcia tematyczne.

W ramach zagospodarowania terenu przyległego przewidziano utwardzenie terenu, montaż stojaków na rowery oraz ławek.

Po zakończeniu powyższego projektu inwestycyjnego gmina przystąpi do realizacji projektu społecznego pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, na który również pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 171 038,62 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie