Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2018

W dniu wczorajszym rozpoczęto realizację jednej z ważniejszych inwestycji w Koniecpolu - zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie, obok Kościoła św. Michała.

Plac budowy przekazywany był wybranemu w przetargu wykonawcy, w obecności Bumistrza Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszarda Suligi oraz przy udziale Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej druha Bogdana Stolarskiego.

 

Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 95% na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” w ramach poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po rozbudowie i przebudowie istniejącego obiektu, powstanie budynek na planie litery „L”,  2 - kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Część parterowa podzielona została na dwie połączone ze sobą części, centrum społeczno-kulturalne oraz OSP. Na piętrze znajdą się pomieszczenia wykładowe i sale dydaktyczne budynku centrum kultury.

Zakres prac do wykonania obejmuje również budowę placu zabaw dla dzieci.

Przyszłe centrum społeczno – kulturalne zostanie powołane do realizacji następujących działań społecznych, w tym:

 • realizacji inicjatyw aktywizujących i integrujących społeczność lokalną o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym i sportowym,
 • poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, rodzinnego                                i wychowawczego,
 • organizacji szkoleń zawodowych, warsztatów i treningów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • powstania grup samopomocowych, której zadaniem będzie wzajemne wsparcie, wspólne spędzanie wolnego czasu oraz poszerzanie zainteresowań.

Rewitalizacja zdegradowanego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej przyczyni się do stworzenia warunków umożliwiających zmniejszenie problemów występujących na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, w tym:

 • aktywizacji społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie integracji oraz uczestnictwa w życiu gminy, zwłaszcza w działaniach kulturalnych,
 • eliminacji negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży oraz polepszenia ich szans edukacyjnych,
 • wsparcia dla rodzin w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz polepszenia warunków lokalnego rynku pracy,
 • zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni publicznych.

Nowa infrastruktura przeznaczona zarówno dla najmłodszych, jak i osób starszych i młodzieży, pozwoli również na realizację projektów społecznych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Jest to bardzo ważna dla Koniecpola inwestycja. Rozpoczęte w przeszłości roboty budowlane i przerwane z niewiadomych przyczyn  to jedna z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga. Od wielu lat teren był zdewastowany i niebezpieczny dla otoczenia. Mam nadzieję, że centrum społeczno - kulturalne, które tam powstanie będzie służyło wszystkim mieszańcom gminy, tym bardziej, ze obecnie nie dysponujemy powierzchniami pod działalność integrującą społeczność lokalną, czy działalność kulturalną. Usługi społeczne są rozproszone po wielu obiektach i brak jest kompleksowej oferty w jednym miejscu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie