Gmina Koniecpol "wyszła" z programu naprawczego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

Finanse są stabilne

Dzięki wdrożeniu drakońskiej strategii oszczędności, spłacania zadłużenia po poprzednich władzach samorządowych, liczeniu każdej złotówki w budżecie i pozyskaniu bezzwrotnych dotacji na najpilniejsze działania inwestycyjne, Gmina Koniecpol zakończyła z końcem roku 2017 realizację Programu Postępowania Naprawczego, trwającego od ponad 3 lat w związku z katastrofalną sytuacją finansową z lat 2011 - 2014.

Przygotowanie i ścisła realizacja Programu Postępowania Naprawczego to jedyna droga na wyjście z trudnej sytuacji finansowej dla gmin, które popadły w kłopoty ze spełnianiem wskaźników z art. 242 (równowaga bieżąca) oraz art. 243 (obsługa zadłużenia) ustawy o finansach publicznych.

Finanse Koniecpola są w końcu stabilne po 3 latach wyrzeczeń, ciężkiej pracy i cierpliwości ze strony mieszkańców. Rok 2018 to pierwszy rok „normalności” z budżetem, którego projekt został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Wynika z tego, iż wdrożono z powodzeniem ujęte w Programie Postępowania Naprawczego działania i osiągnięto efekty finansowe.

Zakończenie Programu Postępowania Naprawczego pozwoli wreszcie na podjęcie wielu działań prorozwojowych oraz promocyjnych gminy.

- Lata 2015 - 2017, czyli czas mojej kadencji na stanowisku Burmistrza, to okres ratowania gminy znajdującej się w zapaści finansowej. Pisano o nas na łamach gazet: „Koniecpol bankrutuje”, „Tu się kończy Polska. Koniecpol bez wody od dwóch lat”. Było to bardzo przygnębiające i nie wpływało pozytywnie na postrzeganie naszej gminy na zewnątrz. Trudno, aby gmina promowała się brakiem wody czy długami.

Przez okres ostatnich 3 lat gmina realizowała program naprawczy, który został sporządzony przez poprzednie władze. Zakładał m. in. zmniejszenie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów w szczególności w zakresie podatków oraz opłat lokalnych. Oprócz ograniczenia wydatków bieżących, sytuacja finansowa ograniczyła remonty, nie pozwala nam na nowe inwestycje, a to blokowało całkowicie nasze działania prorozwojowe na lata - powiedział Ryszard Suliga – Burmistrz Koniecpola.

Pomimo przeciwności podjęliśmy jednak ogromny wysiłek i zaczęliśmy realizować wiele niezbędnych i pilnych w gminie inwestycji, w tym m.in. budowę kanalizacji, wodociągów. Zdecydowaliśmy się na zakończenie zaniechanych inwestycji z przeszłości, projekty rewitalizacyjne, z którymi nie mogliśmy czekać do zakończenia programu naprawczego. Pozyskaliśmy środki unijne. W tym przypadku warunkiem było jednak uporanie się z zapaścią finansową i wygospodarowanie środków niezbędnych na wkład własny. Ale ten warunek też został przez nas spełniony.

Było mi przykro, gdy przychodzili do Urzędu mieszkańcy i prosili o wodę, drogi, oświetlenie, kanalizację, a ja miałam związane ręce programem naprawczym i liczyliśmy każdą złotówkę w budżecie miasta, spłacając w pierwszej kolejności zadłużenie.

W tym miejscu należy szczególnie podziękować mieszkańcom za zrozumienie oraz za udzielone nam wsparcie w tym trudnym okresie. Bez ich cierpliwości nie byłoby to możliwe. Osiągnęliśmy sukces, wyszliśmy z kłopotów i rozwiązaliśmy problemy finansowe i po części - bytowe. Wybudowaliśmy wiele kilometrów wodociągów, jesteśmy w trakcie budowy kanalizacji, realizujemy na bieżąco inwestycje i remonty, realizujemy kilkanaście projektów unijnych - dodał.

Obecny budżet Miasta i Gminy Koniecpol w porównaniu do końca listopada 2014 r. został zwiększony ponad dwukrotnie z około 24 mln zł do ponad 50 mln zł planowanych wydatków na rok 2018, co świadczy o rozwoju gminy.

Proces redukcji zadłużenia i poziom długów, z jakim musiały poradzić sobie obecne władze samorządowe obrazuje poniższa tabela.Rok

Wartość zadłużenia gminy w zł

2007

7 702 357

2008

7 410 920

2009

9 973 760

2010

10 829 471

2011

16 805 846

2012

14 772 322

2013

14 940 015

2014

16 242 972 !!!

Obecna kadencja 2015-2018

2015

10 177 913

2016

7 846 775

2017

6 706 414Jak wynika z przedstawionej tabeli od roku 2015 zadłużenie sukcesywnie spada.

Spłacamy w dalszym ciągu pożyczkę restrukturyzacyjną z Budżetu Państwa. W związku z tym każde zaciągnięcie pożyczki np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania proekologiczne nadal musi być konsultowane z Ministerstwem Finansów i wiąże się z uzyskaniem zgody ze strony Ministra – mówi Skarbnik Gminy Koniecpol – Pani Monika Starczewska.

W ciągu ostatnich 3 lat Gmina nie zaciągała żadnych pożyczek, kredytów, nie emitowała obligacji, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie przystępowała do długu, nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też w żaden inny sposób nie obciążała swojego majątku.

Terminowo regulowała spłatę rat kapitału i odsetek od zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów i pożyczek, co doprowadziło do zmniejszenia kwoty długu do poziomu 6 706 414,57 zł według stanu na dzień 31.12.2017 r. z poziomu 16 242 972,36 zł na dzień 31.12.2014 r. – dodała.

A zaczęło się to tak

W dniu 15.11.2013 roku Gmina Koniecpol przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030. Na podstawie złożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała negatywną opinię na temat przedstawionych dokumentów. Do dnia 31 stycznia 2014 roku Gmina Koniecpol nie podjęła uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030. Z uwagi na powyższe przesłanki, w oparciu o art. 240 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie wezwania do opracowania i uchwalenia programu naprawczego przez Gminę Koniecpol w terminie 45 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych. Zawiera on analizę stanu finansów jednostki, w tym przyczyn zagrożeń realizacji zadań publicznych, plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe.

Gmina Koniecpol w oparciu o uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zgłoszone do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030, przygotowała Program Postępowania Naprawczego. Został on przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XLIII/269/14 w dniu 25 marca 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Uchwałą nr 400/VI/97/2014 podjętą przez VI Skład Orzekający wydała pozytywną opinię w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol.

 W okresie realizacji programu postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego ma duże ograniczenia i nie może:

  • realizować nowych inwestycji finansowanych długiem,
  • udzielać pomocy finansowej innym jst,
  • udzielać poręczeń i gwarancji,
  • ponosić wydatków na promocję jednostki,
  • tworzyć funduszu sołeckiego.

Jednostka winna jest także ograniczać realizację zadań innych niż obligatoryjne, wskazanych w programie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja