Budżet na 2018 rok przyjęty z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

Ponad 50 mln zł, tyle wynosi plan wydatków Gminy Koniecpol na rok 2018.

Obecny budżet został zwiększony ponad dwukrotnie, tj. z ok. 24 mln zł na koniec listopada 2014 r. do ponad 50 mln wydatków planowanych na rok 2018, co świadczy o rozwoju Gminy pomimo ograniczeń wynikających z realizacji programu naprawczego.

Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 Radni Rady Miejskiej w Koniecpolu przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na 2018 rok. Dochody w 2018 roku mają wynieść ponad 47 mln zł, a wydatki ponad 50 mln zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą aż ponad 22 mln zł.

Wcześniej budżet na rok 2018 uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- Uchwałą Nr 4200/VI/193/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Gmina Koniecpol uzyskała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

- Uchwałą Nr 4200/VI/194/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Gmina Koniecpol uzyskała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 3 680 600,00 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta i Gminy Koniecpol,

- Uchwałą Nr 4200/VI/195/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Gmina Koniecpol uzyskała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.

Dochody

Planowane dochody Gminy na rok 2018 w stosunku do dochodów wykonanych w 2017 roku wzrosły o około 9, 16 mln zł, tj. o około 24 %.

- Wynika to przede wszystkim ze wzrostu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych – mówił Burmistrz Ryszard Suliga. W ostatnim okresie zgłosiliśmy do instytucji dotujących (w tym krajowych) aż 18 projektów, w tym 9 projektów już uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Gmina pozyskała środki unijne na realizację 11 projektów.

Pozyskuję wszystkie możliwe bezzwrotne dotacje. Zgłaszam wnioski o dofinansowanie w kolejno ogłaszanych naborach i to zarówno w ramach środków krajowych, jak i unijnych. Nabory wniosków to tryb konkursowy i konkurencja jest duża, bo rywalizujemy ze wszystkimi gminami województwa śląskiego. Udało się nam jednak pozyskać dotacje na znaczną ilość wniosków, co uważam za duży sukces. Część wniosków pozostaje jeszcze na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.

Nigdy w przeszłości gmina nie pozyskiwała takich środków bezzwrotnych i na taką ilość projektów.

Wydatki

Wydatki w 2018 roku planowane są w kwocie ponad 50 mln zł, w tym na wydatki bieżące ponad 28 mln zł, tj. 56,53 % budżetu, a na wydatki majątkowe ponad 22 mln zł, tj. 43,47 %.

W porównaniu do wykonania roku 2017 zaplanowane wydatki bieżące rosną o niespełna 3%

Największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (35,14 %), pomocy społecznej i rodziny (37,18 %).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wyniosą ponad 22 mln zł. W omawianym okresie największe nakłady przeznacza się na budowę wodociągów, kanalizacji, budowę dróg gminnych oraz projekty rewitalizacyjne, w tym na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”, inwestycje w obiekty oświatowe. Przewidziano również nakłady na przygotowanie dalszych przedsięwzięć prorozwojowych.

Obowiązujący wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jego wysokość uzależniona jest od osiąganego poziomu nadwyżki operacyjnej, tj. wysokości dochodów bieżących, jakie pozostają gminie po zrealizowaniu wydatków bieżących.

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3 680 600 zł w roku 2018, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2018 – 2030 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań kształtuje się na poziomie od 13,21 % do 88,42 % prawnie określonego progu. Sytuacja finansowa miasta jest stabilna i w znaczący sposób może ulec zmianie tylko w przypadku zmian koniunktury gospodarczej kraju oraz zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody miasta i kształtujących wydatki.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja