Konkurs dla sołectw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2018

Propozycje przedsięwzięć prosimy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol do dnia 12 marca 2018 r.

Gmina Koniecpol uzyskała możliwość ubiegania się o środki finansowe w formie dotacji celowej w „Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego”.

W związku  z powyższym prosimy zainteresowane Sołectwa o przedstawienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 roku (poniedziałek) propozycji przedsięwzięć na załączonym formularzu wniosku (należy wypełnić punkty I, II (za wyjątkiem podpunktu 2) i 3) w punkcie 2 i III). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@koniecpol.pl lub dostarczyć osobiście.

Spośród przesłanych propozycji zostaną wybrane projekty, które w jak najbardziej istotny sposób będą służyły społeczności lokalnej.

Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego przyznana gminie w ramach konkursu na realizację danego zadania, która w tym roku wynosi 60 000 zł na gminę, będzie zwrotem części kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna procentowa wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na zwrot części kosztów kwalifikowalnych wydatkowanych przez gminę na realizację danego zadania wynosi nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane zadania w zakresie:

 1. promowania sołectwa (w szczególności imprezy plenerowe, tworzenie stron internetowych www sołectwa, witacze, udział w targach, itp.)
 2. wyposażenia świetlic wiejskich
 3. tworzenia centrów rekreacyjnych
 4. zagospodarowania centrów miejscowości
 5. budowy i przebudowy chodników
 6. budowy i przebudowy obiektów małej architektury
 7. wsparcia rozwoju i promocji twórczości ludowej: (zakup strojów ludowych, galowych i instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych)
 8. budowy i przebudowy placów zabaw
 9. tworzenia warunków do rozwoju turystyki w sołectwie
 10. budowy i przebudowy infrastruktury drogowej służącej mobilności komunikacyjnej mieszkańców.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Sołectwo wnioskuje za pośrednictwem gminy o środki finansowe na realizację zadania na ich terenie. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa opracowują zadania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb, a następnie wskazują te zadania gminie, jako istotne dla sołectwa. W tym celu Rada Sołecka podejmuje uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina zgłasza wskazane przez sołectwa zadania do udziału w konkursie. Kopia ww. uchwały Rady Sołeckiej jest załącznikiem do wniosku o pomoc.

Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji i których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi w danym roku kalendarzowym.

Warunkiem otrzymania przez gminę pomocy finansowej jest zakończenie i wydatkowanie pełnej kwoty środków finansowych związanych z realizacją zadania do dnia 15 października 2018 roku.

Kryteria oceny projektów w konkursie

W trakcie rozpatrywania wniosków o pomoc dokonuje się ich oceny, przyznając planowanemu zadaniu punkty według następujących kryteriów wyboru:

1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja zadania, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie:

 • nie więcej niż 50% średniej krajowej - 5 punktów,
 • powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 80% średniej krajowej - 3 punkty,
 • powyżej 80% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;

2) bezrobocie w powiecie, na obszarze, którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja zadania, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej - 2 punkty;

3) zadanie jest realizowane w gminie, w której jest utworzony fundusz sołecki na rok składania wniosku o przyznanie pomocy - 3 punkty;

4) jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania zadania wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych zadania - 2 punkty.

W przypadku zadań, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje wielkość funduszu sołeckiego gminy w roku realizacji zadania. Natomiast w przypadku, gdy zadania uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności, o kolejności przyznania pomocy decyduje wysokość dochodu podatkowego.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konkurs

  Konkurs