"Programu Ograniczenia Niskiej Emisji"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2018

Gmina Koniecpol przygotowuje się do składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” poprzez wymianę źródła ciepła . W tym zakresie otrzymanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie na kotły opalane biomasą  lub paliwem stałym które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN–EN 303-5:2012 , co potwierdza się zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie , będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych (posiadające tytuł prawny) z wyłączeniem obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza .

Kosztami kwalifikowanymi dofinansowanych zadań są wyłącznie nakłady niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego czyli wymiany źródła ciepła . Za koszty kwalifikowane uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT (8%) w okresie od 7.05.2018 r. do 31.10.2018 r.

Wysokość dofinansowania będzie wynosić 2 tys. zł lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych . Warunkiem uzyskania dofinansowania jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła (potwierdzone zezłomowanie).

Mieszkańcy , którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła mogą składać deklaracje w terminie do  13.04.2018 br.

Deklaracje można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6a w pok. nr 21 (parter) lub na kancelarię pok. 15a w godzinach pracy urzędu , drogą pocztową na adres UMiG oraz elektroniczną na adres e-mail: ochronasrodowiska@koniecpol.pl z dopiskiem „deklaracja-wymiana pieca” .

Tel. kontaktowy : 34 35 40 391

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja