Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2018

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 95% na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie Koniecpol.

Po zakończeniu inwestycji w obiekcie świadczone będą różnorodne usługi społeczne, przyczyniające się do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023.

Projekt obejmuje następujący zakres prac:

 • prace architektoniczno – budowlane, w tym: prace przygotowawcze, rozbiórkowe, rozbudowę i przebudowę budynku, prace wykończeniowe,
 • prace termomodernizacyjne, instalacje c.o. i montaż źródła ciepła,
 • instalacje, w tym wodno - kanalizacyjne i odwodnienie, elektryczne, teletechniczne i monitoringu,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektu,
 • dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby przyszłego Centrum Społeczno-Kulturalnego.

Po rozbudowie i przebudowie, powstanie budynek w kształcie litery „L”, 2 - kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Część parterowa obiektu podzielona będzie na dwie połączone ze sobą części, centrum społeczno-kulturalne oraz OSP. Na  piętrze znajdą się pomieszczenia wykładowe i sale dydaktyczne budynku centrum kultury.  Zakres przedsięwzięcia obejmuje również budowę placu zabaw dla dzieci.

Rewitalizacja zdegradowanego obiektu ochotniczej straży pożarnej przyczyni się do stworzenia warunków umożliwiających zmniejszenie problemów na rewitalizowanym obszarze, w tym:

 • aktywizacji społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie integracji oraz uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,
 • eliminacji negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży oraz polepszenia ich szans edukacyjnych,
 • wsparcia dla rodzin w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz polepszenia warunków lokalnego rynku pracy,
 • zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni publicznych.

Nowa infrastruktura pozwoli również na realizację komplementarnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 2 933 352,31 PLN, a dofinansowanie 2 786 684,70 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa.