Gmina Koniecpol wystąpiła z kolejnymi wnioskami - tym razem o pieniądze na potrzeby dla sołectw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2018

Do 12 marca Urząd Miasta i Gminy Koniecpol przyjmował propozycje przedsięwzięć do zgłoszenia w „Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego”.

- Konkurs został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Władze województwa śląskiego, mając na uwadze konieczność wsparcia  integracji  i oddolnych inicjatyw, zaproponowały odpowiedni mechanizm na kształt budżetów partycypacyjnych. Dzięki niemu sołectwa z terenu województwa śląskiego, w tym z gminy Koniecpol, mają szansę zrealizować te zadania, które dla tych społeczności są najpilniejsze - powiedział burmistrz Ryszard Suliga. O pomoc finansową w ramach konkursu mogą ubiegać się sołectwa tylko za pośrednictwem urzędów gmin, które ostatecznie przygotowują wnioski o dofinansowanie - dodał.

„Chcemy tym samym oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

„Program inicjatyw lokalnych bez wątpienia jest kolejnym elementem zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Dzięki temu obszary wiejskie mają szansę nie odbiegać pod tym względem obszarom miejskim” – dodał wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol wykorzystał więc możliwość ubiegania się o środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadań istotnych dla społeczności lokalnych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych i złożył dnia 29 marca w imieniu zainteresowanych sołectw 5 wniosków.

 

Zaproponowane przedsięwzięcia obejmują działania na rzecz kultywowania tradycji poprzez zakup strojów ludowych, budowę placów zabaw dla dzieci oraz wyposażenie świetlicy środowiskowej.

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone przez następujące sołectwa: Stary Koniecpol, Okołowice, Kuźnica Grodziska, Radoszewnica, Rudniki Kolonia.

- Dotychczasowy rozwój w naszej gminie ograniczony był przez realizowany program naprawczy, który nie dopuszczał utworzenia funduszu sołeckiego, a tym samym zablokował możliwość realizacji drobnych, ale ważnych zadań w małych społecznościach. Dopiero w tym roku, a dokładnie na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca podjęliśmy uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Utworzenie tego funduszu, a tym samym stworzenie możliwości występowania o środki zewnętrzne, otwiera możliwości rozwoju naszych sołectw – zauważył burmistrz Ryszard Suliga. Pomimo ograniczeń istniejących do końca 2017 roku, już w latach poprzednich rozpoczęliśmy realizację wielu zadań na terenach wiejskich, w tym budowę wodociągów, kanalizacji, remonty i poprawę nawierzchni dróg. Tereny wiejskie w naszej gminie nie mogą pozostawać w tyle i muszą rozwijać się na równi z terenem miejskim – podkreślił Burmistrz.    

Warto dodać, że wsparcie finansowe w formie konkursu na inicjatywy lokalne służy realizacji celów określonych w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”. Obejmuje takie cele jak kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie