Osiedle dziś – estetycznie, wspólnie z gminą i sąsiadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

Dzisiejsze osiedla funkcjonują zupełnie inaczej niż kiedyś. Prawdziwych trzepaków, które integrowały młodszych i starszych już nie ma. Potrzeby mieszkańców zmieniły się, bo zmieniło się życie. Osiedla mieszkaniowe w Koniecpolu w ostatnich latach też zaczynają wyglądać inaczej za sprawą zarządów samych spółdzielni jak i remontów, które wykonała gmina na terenach przylegających.

Przed weekendem majowym zarządy spółdzielni mieszkaniowych w Koniecpolu odpowiedziały na zaproszenie burmistrza Ryszarda Suligi i spotkały się w Urzędzie Miasta i Gminy. Tematem spotkania były niezbędne działania związane z remontem chodników i termomodernizacją zasobów mieszkaniowych. Priorytetem była też rozmowa na temat przyszłych opłat za ogrzewanie. Burmistrz zapewnił o pełnej przejrzystości i jawności działań w tym zakresie, to jest zapewnienia dostępu zarządów spółdzielni i rad nadzorczych do wszelkich informacji o  składowych kosztów, z których wynikają opłaty za ciepło. Kwestie te mogą być wspólnie - w miarę potrzeb spółdzielni - dyskutowane i ustalane.

Omówiono stan zrealizowanych do tej pory zadań oraz możliwość podjęcia wspólnych przedsięwzięć na rzecz podniesienia jakości życia w tej części miasta ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w chodniki. 

Spółdzielnie zwróciły uwagę, iż zgromadzone środki finansowe chciałyby przeznaczyć na zadania pilne dla mieszkańców, a remont chodników to bardzo wysokie nakłady do wydatkowania. Ich stan jest katastrofalny i wymaga interwencji już teraz. Stąd Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu wykazała zainteresowanie przekazaniem chodnika na ulicy Robotnicznej (lewa strona od ulicy Ogrodowej w stronę ulicy Szkolnej).

Burmistrz Ryszard Suliga zapewnił, iż po otrzymaniu pisemnej zgody ze strony Spółdzielni, wystąpi do Rady Miejskiej o akceptację i zabezpieczenie stosownych środków finansowych na remont ciągów pieszych wzdłuż ulicy Robotniczej, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci dochodzących do szkoły i osób starszych, poruszających się z utrudnieniem.     

Kolejnym tematem była możliwość pozyskania środków zewnętrznych przez spółdzielnie mieszkaniowe na termomodernizację zasobów mieszkaniowych. W tej części spotkania wziął udział specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych. Dyskutowano o możliwościach ubiegania się o środki statutowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Gmina obiecała wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskania dofinansowania na inwestycje, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, czego potwierdzeniem jest złożenie do instytucji dotujących (w tym krajowych) ponad 20 projektów (w tym 15 unijnych). 12 projektów już uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

(lbk)

Na powyższy temat można też przeczytać na portalu:

https://www.koniecpol.info/artykuly/11-osiedle-dzis-estetycznie-wspolnie-z-gmina-i-sasiadami

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie