Pozyskane pieniądze dla sołectw w ramach konkursu na inicjatywy lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2018

Gmina Koniecpol pozyskała dotację dla swoich sołectw w ramach „Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018”. W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił listę rankingową projektów.

Na liście projektów dofinansowanych znalazły się następujące sołectwa: Stary Koniecpol, Okołowice, Kuźnica Grodziska, Radoszewnica, Rudniki Kolonia.

Projekty z gminy Koniecpol obejmują działania na rzecz kultywowania tradycji poprzez zakup strojów ludowych, budowę placów zabaw dla dzieci oraz wyposażenie świetlicy środowiskowej, w tym:

  • „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Koniecpol",
  • "Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kuźnica Grodziska",
  • "Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Okołowice",
  • "Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Radoszewnica",
  • "Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu KGW Rudniczanki".

O pomoc finansową w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa tylko za pośrednictwem urzędów gmin, które ostatecznie przygotowały wnioski o dofinansowanie.

Dzięki mechanizmowi Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych sołectwa z terenu województwa śląskiego mają możliwość realizacji przedsięwzięć, które są najpilniejsze i priorytetowe dla małych społeczności.

- Konkurs dla małych, oddolnych inicjatyw stanowi niewątpliwie szansę dla małych społeczności i sołectw. Realizowany do końca 2017 roku w naszej gminie program naprawczy nie dopuszczał tworzenia funduszu sołeckiego, a tym samym blokował możliwość realizacji drobnych, ale ważnych zadań. Dopiero w roku 2018, a dokładnie na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca podjęliśmy uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Utworzenie tego funduszu, a tym samym stworzenie możliwości występowania o środki zewnętrzne, otwiera możliwości rozwoju naszych sołectw – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Pomimo ograniczeń, w latach poprzednich rozpoczęliśmy realizację wielu zadań na terenach wiejskich, w tym budowę wodociągów, kanalizacji i poprawę nawierzchni dróg. Tereny wiejskie w naszej gminie nie pozostaną w tyle i będą rozwijać się na równi z terenem miejskim – podkreślił Burmistrz.    

Wsparcie finansowe w formie konkursu na inicjatywy lokalne służy realizacji celów określonych w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”. Wnioskowane przedsięwzięcia realizują takie cele jak kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie