Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

12 marca 2015

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska o ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:

Opłata Skarbowa - 107 zł ;

Informacje o wymaganiach dla Wnioskodawców znajdują się w załączonej Uchwale str. nr 5

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol może:

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:

Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol :

Sprawozdanie zawiera:

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pliki do pobrania