Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

12 marca 2015

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY :
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wnosi posiadacz nieruchomości /właściciel urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA O WYCINKĘ DRZEW / KRZEWÓW POWINIEN ZAWIERAĆ:


OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - część III ust. 44 pkt. 6 oraz część IV ustawy

INFORMACJE DODATKOWE :

  1. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów , wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania wezwania . Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
  2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
  3. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów , pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów:
  1. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów :
  1. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew :

Powyższe przepisy pkt 5 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.

Pliki do pobrania