Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Przypominamy o naborze wniosków w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

2 kwietnia 2019

W nawiązaniu do przekazywanych wcześniej informacji, sołectwa mogą wziąć udział w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

W związku  z powyższym jeszcze raz prosimy zainteresowanych o przedstawienie najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019 roku (piątek) propozycji przedsięwzięć na załączonym formularzu wniosku. Należy wypełnić punkty 1, 3 i 4  (w zakresie punktu 4 tylko podpunkty: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: umig@koniecpol.pl lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol (p.17).

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

- działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,

- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,

- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 15 października 2019 r.

Przekazane wnioski muszą być uzupełnione w zakresie wskazanych wyżej punktów. Spośród przesłanych propozycji zostaną wybrane projekty, które w jak najbardziej istotny sposób będą służyły społeczności lokalnej z uwagi na ograniczenie kwotowe przypadające na jedną gminę.

Pomoc finansową w Konkursie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 2019 roku wynosi 60 000,00 zł na gminę.

W trakcie rozpatrywania wniosków zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonuje ich oceny, przyznając planowanemu zadaniu punkty według następujących kryteriów wyboru, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu zadań:

1) zadanie jest realizowane w gminie, w której jest utworzony fundusz sołecki na rok składania wniosku o przyznanie pomocy - 3 punkty;

2) zadanie jest związane z obchodami 100. rocznicy wybuchu I. Powstania Śląskiego - 2 punkty;

3) jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania zadania wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych zadania - 2 punkty.

4) wydatki zaplanowane we wniosku na realizacje przedsięwzięcia są racjonalne, spójne, efektywne i adekwatne w zakresie wsparcia dla sołectwa gminy i regionu. – od 0 do 4 pkt.

Ważne jest to, iż do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów:

1) przygotowania zadania, polegającego np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2) uzgodnień formalno-prawnych,

3) zastosowania procedur dotyczących zamówień publicznych,

4) uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, zgłoszeń i innych decyzji itp.,

5) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu,

6) nabycia gruntu, budynki, budowli lub prawa do dysponowania nimi,

7) nakładów rzeczowych,

8) pracy własnej wykonanej przez gminę,

9) zakupu nagród,

10) niewyszczególnionych we wniosku o pomoc.

Podatek od towarów i usług związany z realizacją zadania jest kosztem kwalifikowalnym.

Serdecznie zachęcamy wszystkie sołectwa do uczestnictwa w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

W załączeniu - formularz wniosku do pobrania.

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie