Zaproszenie do składania ofert

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2016

Zapytanie ofertowe na kompleksowe ubezpieczenie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Koniecpol

 Przedmiot zamówienia:

 Ubezpieczenie mienia ( budynków komunalnych mieszkalnych , przystanków autobusowych, budynku administracyjnego – siedziby Urzędu Miasta i Gminy)

 1. Wymagany zakres ubezpieczenia:

  - ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Gminy Koniecpol – od ognia i innych zdarzeń losowych , od kradzieży z włamaniem i rabunku , oraz aktów dewastacji - wandalizmu.

 2. Wymagany okres ubezpieczenia od 01.04.2016 do 3103.2017 dotyczy budynków

  mieszkalnych komunalnych , przystanków autobusowych

 3. Wymagany okres ubezpieczenia od o1.06.2016 do 31.05.2017 r dotyczy budynku administracyjnego Urzędu miasta i Gminy Koniecpol

 

II Warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia na wykonywanie

  działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015

  roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U z 2015 r poz.1844 z późn.zm)

 2. Składający oferty muszą dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń.

 

III Kryteria wyboru wykonawcy

 

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia , cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Jeżeli wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny , tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całkowitą (ostateczną) nie podlegającą zmianie Do realizacji zamówienia zostanie wybrany ubezpieczyciel , który zaoferuje najlepsze warunki za kompleksowe ubezpieczenie majątku, zaoferuje najtańszą cenę kompleksowego ubezpieczenia mienia w zakresie objętym niniejszym zapytaniem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

IV Zamawiający

Gmina Koniecpol 42-230 Koniecpol, ul.Chrząstowska 6A

NIP 9492189567 Regon 151397990

 

V Szczegółowe warunki ubezpieczenia

1. Obejmujące szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń : pożaru , uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, fali uderzeniowej,gradu huraganu, uderzenia pojazdu, zalania , trąb powietrznych

( z limitem ustalonym w polisie)

2. Obiekty podlegające ubezpieczeniu

Budynek Urzędu miasta i Gminy Koniecpol

12 budynków komunalnych mieszkalnych

2 budynki gospodarcze

1 szalet miejski

7 przystanków autobusowych

 

VI Miejsce i termin składania ofert , podpisanie umowy

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul.Chrząstowska 6A

w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta ubezpieczeniowa” do dnia

17 maja 2016 r do godziny 11ºº Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12ºº

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie , oraz na stronie internetowej urzędu miasta i Gminy Koniecpol.

 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

 

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania o wynikach wyboru ubezpieczyciela.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie do składania ofert

  Zaproszenie do składania ofert