Co nowego w inwestycjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2017

Coraz to lepsza sytuacja finansowa gminy oraz znaczne ograniczenie zadłużenia pozwalają na podejmowanie kolejnych inwestycji.

Dotychczas realizowany program naprawczy nakładał na gminę dużo ograniczeń finansowych, w tym ograniczenie działań o charakterze inwestycyjnym. Sytuacja jednak uległa znacznej poprawie i II połowa roku 2017 oraz rok 2018 to realizacja ważnych inwestycji w Koniecpolu – powiedział Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta i Gminy

Wcześniej, czyli rok 2016 i pierwsza połowa 2017 roku, to bardzo intensywne prace nad przygotowaniem wniosków unijnych, dokumentacji projektowych i programów funkcjonalno-użytkowych dla najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

W wyniku wygranych konkursów, pozyskaliśmy już pierwsze dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na najpilniejsze inwestycje, w tym te najważniejsze dla mieszkańców, związane z kanalizacją i wodociągami.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano dotację w wysokości 548 285 zł  na budowę kanalizacji sanitarnej - ul. Żeromskiego – Chrząstowska. Z uwagi na szeroki zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej - tłocznej i grawitacyjnej, budowę i przebudowę pompowni ścieków, planowany termin zakończenia prac to koniec maja 2018r. Inwestycja ma na celu skierowanie dodatkowej ilości ścieków sanitarnych poprzez system kanalizacyjny  do oczyszczalni ścieków,  w tym ze skanalizowanych ulic Chrząstowskiej i Armii Krajowej (szkoła, stacja paliw, sklep). Obecnie ścieki z tych ulic są retencjonowane w kanale sanitarnym i po jego napełnieniu odwożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Realizacja niniejszej inwestycji zapewni również możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o dzielnicę Słowik.

Kolejny projekt unijny z dotacją w wysokości 4 573 064 zł obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik (I etap obejmuje ulice: Klonową, Niwa, Wąską (od ul. Klonowej do ul. Górnej), A. Fredry, M.Z. Gruszeckich, T. Boya-Żeleńskiego, Z. Krasińskiego oraz C.K. Norwida). Jeszcze w czerwcu, po przetargu, zostanie wyłoniony wykonawca, który do końca maja 2018r. powinien zrealizować prace budowlane. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 8 km, budowę 3 szt. pompowni ścieków z kompletnym wyposażaniem, zasilaniem elektrycznym, sterowaniem i ogrodzeniem, budowę i przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości ponad 450 mb, budowę blisko 2,5 km kanału deszczowego i roboty polegające na odtworzeniu istniejących nawierzchni drogowych.

Kolejna, trzecia inwestycja wodno-kanalizacyjna z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 430 677 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Słowackiego w Koniecpolu. Prace budowalne zostały zakończone i odebrane w marcu br., natomiast kwota dofinansowania stanowiła będzie refundację części kosztów poniesionych przez Gminę na realizację tej inwestycji.

W tym roku planowane jest również rozpoczęcie kolejnego przedsięwzięcia, które podzielono na następujące etapy:

  • etap I: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki-Kolonia, Dąbrowa, Piaski - Pękowiec, Teodorów. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami, ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Rudniki, roboty budowlane,
  • etap II: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny - ul. Zielona oraz w Koniecpolu - ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza.

Na terenie gminy realizowane będą także inne przedsięwzięcia. Na przełomie czerwca i lipca w procedurze przetargowej zostanie wyłoniony wykonawca przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku hotelu robotniczego na mieszkania socjalne w Koniecpolu, ul. Tarchalskiego 2. Na tę inwestycję także pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 357 081 zł.

W trakcie realizacji jest remont nawierzchni dróg - ul. Działkowej i ul. Ogrodowej, finansowany ze środków budżetowych gminy w wysokości prawie 100 tysięcy złotych. Roboty potrwają do końca lipca.

Warto podkreślić, że oprócz wniosków na dofinansowanie składanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie ze stowarzyszeniem Razem Łatwiej, wystąpiono do LGD Włoszczowa oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba o dofinansowanie zagospodarowania terenu nad zalewem w Koniecpolu.