Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Co nowego w inwestycjach

23 czerwca 2017

Coraz to lepsza sytuacja finansowa gminy oraz znaczne ograniczenie zadłużenia pozwalają na podejmowanie kolejnych inwestycji.

Dotychczas realizowany program naprawczy nakładał na gminę dużo ograniczeń finansowych, w tym ograniczenie działań o charakterze inwestycyjnym. Sytuacja jednak uległa znacznej poprawie i II połowa roku 2017 oraz rok 2018 to realizacja ważnych inwestycji w Koniecpolu – powiedział Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta i Gminy

Wcześniej, czyli rok 2016 i pierwsza połowa 2017 roku, to bardzo intensywne prace nad przygotowaniem wniosków unijnych, dokumentacji projektowych i programów funkcjonalno-użytkowych dla najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

W wyniku wygranych konkursów, pozyskaliśmy już pierwsze dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na najpilniejsze inwestycje, w tym te najważniejsze dla mieszkańców, związane z kanalizacją i wodociągami.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano dotację w wysokości 548 285 zł  na budowę kanalizacji sanitarnej - ul. Żeromskiego – Chrząstowska. Z uwagi na szeroki zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej - tłocznej i grawitacyjnej, budowę i przebudowę pompowni ścieków, planowany termin zakończenia prac to koniec maja 2018r. Inwestycja ma na celu skierowanie dodatkowej ilości ścieków sanitarnych poprzez system kanalizacyjny  do oczyszczalni ścieków,  w tym ze skanalizowanych ulic Chrząstowskiej i Armii Krajowej (szkoła, stacja paliw, sklep). Obecnie ścieki z tych ulic są retencjonowane w kanale sanitarnym i po jego napełnieniu odwożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Realizacja niniejszej inwestycji zapewni również możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o dzielnicę Słowik.

Kolejny projekt unijny z dotacją w wysokości 4 573 064 zł obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik (I etap obejmuje ulice: Klonową, Niwa, Wąską (od ul. Klonowej do ul. Górnej), A. Fredry, M.Z. Gruszeckich, T. Boya-Żeleńskiego, Z. Krasińskiego oraz C.K. Norwida). Jeszcze w czerwcu, po przetargu, zostanie wyłoniony wykonawca, który do końca maja 2018r. powinien zrealizować prace budowlane. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 8 km, budowę 3 szt. pompowni ścieków z kompletnym wyposażaniem, zasilaniem elektrycznym, sterowaniem i ogrodzeniem, budowę i przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości ponad 450 mb, budowę blisko 2,5 km kanału deszczowego i roboty polegające na odtworzeniu istniejących nawierzchni drogowych.

Kolejna, trzecia inwestycja wodno-kanalizacyjna z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 430 677 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Słowackiego w Koniecpolu. Prace budowalne zostały zakończone i odebrane w marcu br., natomiast kwota dofinansowania stanowiła będzie refundację części kosztów poniesionych przez Gminę na realizację tej inwestycji.

W tym roku planowane jest również rozpoczęcie kolejnego przedsięwzięcia, które podzielono na następujące etapy:

Na terenie gminy realizowane będą także inne przedsięwzięcia. Na przełomie czerwca i lipca w procedurze przetargowej zostanie wyłoniony wykonawca przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku hotelu robotniczego na mieszkania socjalne w Koniecpolu, ul. Tarchalskiego 2. Na tę inwestycję także pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 357 081 zł.

W trakcie realizacji jest remont nawierzchni dróg - ul. Działkowej i ul. Ogrodowej, finansowany ze środków budżetowych gminy w wysokości prawie 100 tysięcy złotych. Roboty potrwają do końca lipca.

Warto podkreślić, że oprócz wniosków na dofinansowanie składanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie ze stowarzyszeniem Razem Łatwiej, wystąpiono do LGD Włoszczowa oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba o dofinansowanie zagospodarowania terenu nad zalewem w Koniecpolu.