Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2017

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej, budowie jednej nowej przepompowni ścieków sanitarnych oraz przebudowie dwóch istniejących przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji projektu, do sieci kanalizacji sanitarnej będą podłączone gospodarstwa domowe, jak również budynki użyteczności publicznej, tj. urzędy, szkoła, placówki ochrony zdrowia oraz obiekty handlowo-usługowe.

 1. Celem projektu jest zwiększony odsetek ludności gminy Koniecpol korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Koniecpol. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa V, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt i jego cele są zgodne również z częścią diagnostyczną zawartą w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Dz 110x6,6 mm o długości łącznej L=542,0m oraz przebudowę istniejącego rurociągu Dz 90x5,4mm o długości L=6,0m wraz z przewiertami rurami PERC i stalowymi o długości łącznej 128,5mb;
 2. budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości L=16,0m z rur PVC litych klasy S SDR 34 SN 8 łączonych kielichowo na uszczelkę gumową, o średnicach: Dz=315x9,2mm i  Dz=200x5,9mm, celem przepięcia istniejącego kanału sanitarnego Dz 200 mm PVC,
 3. likwidację istniejącego odcinka kanalizacji Dz 200 PCV oraz likwidację istniejącego żelbetowego zbiornika wraz z przyległą komorą przy pompowni P1,
 4. budowę  przepompowni ścieków sanitarnych P1 przy ul. Armii Krajowej,
 5. przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych Ppi Pilica zlokalizowaną przy rzece Pilicy, polegającą na:
  • demontażu istniejącej pompowni wraz ze zbiornikiem (korpus pompowni o średnicy 3000mm wykonany z polimerobetonu);
  • budowę nowej przepompowni  pełnym wyposażeniem i sterowaniem
  • wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych z furtką o szerokości 1,3m
 1. przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych Pi Mickiewicza zlokalizowaną przy ul. Mickiewicza, polegającą na:
  • oczyszczeniu zbiornika wraz z remontem korpusu zbiornika,
  • wymianie elementów wyposażenia,
  • wymianie orurowania oraz armatury,
  • wymianie układu zasilania i sterowania,
  • przebudowie komory zasuw,
 1. budowę zasilania energetycznego do pompowni ścieków,
 2. odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych - w ramach inwestycji zostaną wykonane roboty odtworzeniowe nawierzchni po całej szerokości drogi, wykonany zostanie również zjazd do zaprojektowanej przepompowni. Koszt kwalifikowany projektu stanowią tylko prace związane z odtworzeniem w śladzie budowy kanalizacji. Pozostała część odtworzenia drogi oraz budowa drogi dojazdowej do przepompowni stanową koszt niekwalifikowany projektu .

 

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane) :  826 977,00 zł
Wartość dofinansowania :  548 285,75 zł