Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

29 marca 2018

Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 95% na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie Koniecpol.

Po zakończeniu inwestycji w obiekcie świadczone będą różnorodne usługi społeczne, przyczyniające się do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego
30 stycznia 2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap

 

Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa V, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt i jego cele są zgodne również z częścią diagnostyczną zawartą w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN 8 o średnicy Dz= 200x5,9mm, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową oraz rur kamionkowych Dn= 200mm i rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości L=4778,5 mb;
 2. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN o Dz=160x4,7mm oraz rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości L=2442,5m;
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Dz=110x6,6mm oraz średnicy Dz=90x5,4mm wraz z przewiertami kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC Dz=200x11,9mm (przewiert sterowany z rurą przewodową PE 90x5,4mm) oraz rur stalowych Dn=200mm (przekroczenia dróg), o łącznej długości L=1294,5 mb;
 4. budowę 3 szt. pompowni ścieków o wydajnościach: Q=7,0 l/s (pompownia Pk przy ul. Klonowej); 3,5 l/s (pompownia Pop przy ul. Klonowej) oraz 3,0 l/s (pompownia Pr przy ul. Przedmieście Niwa) wraz z zasilaniem energetycznym oraz wyposażeniem, sterowaniem i ogrodzeniem;
 5. budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy Dz=110x6,6mm o długości L=345,0mb wraz z budową przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy Dz=40x3,7mm oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej o długości L=10,0mb z rur PE o średnicy Dz=200x11,9mm;
 6. budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN8 oraz rur kamionkowych, o łącznej długości L=2526,9mb;
 7. roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych;
 8. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 5 979 425,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 573 064,24 zł

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap
15 stycznia 2018

Mieszkania socjalne

Zakończyła się przebudowa zdegradowanego budynku hotelu na mieszkania socjalne przy ul. Tarchalskiego 2

Zapraszamy do obejrzenia filmu (link do strony telewizji TV NTL):
Socjalne mieszkania dla rodzin w Koniecpolu

W grudniu 2017 roku zakończono z powodzeniem projekt unijny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który polegał na przebudowie istniejącego i zdegradowanego budynku dawnego hotelu robotniczego na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych.

Czytaj więcej o: Mieszkania socjalne
Przejdź do - Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie
11 stycznia 2018

Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie

W dniu wczorajszym rozpoczęto realizację jednej z ważniejszych inwestycji w Koniecpolu - zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie, obok Kościoła św. Michała.

Plac budowy przekazywany był wybranemu w przetargu wykonawcy, w obecności Bumistrza Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszarda Suligi oraz przy udziale Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej druha Bogdana Stolarskiego.

 

Czytaj więcej o: Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie
Przejdź do - Dofinansowanie projektu
9 stycznia 2018

Dofinansowanie projektu

Logotypy UE


Kolejny projekt dofinansowany ze środków unijnych
Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego przy ul. Szkolnej 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej

Gmina Koniecpol uzyskała kolejną bezzwrotną dotację w wysokości 245 888,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie projektu
11 grudnia 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej, budowie jednej nowej przepompowni ścieków sanitarnych oraz przebudowie dwóch istniejących przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji projektu, do sieci kanalizacji sanitarnej będą podłączone gospodarstwa domowe, jak również budynki użyteczności publicznej, tj. urzędy, szkoła, placówki ochrony zdrowia oraz obiekty handlowo-usługowe.

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska
5 grudnia 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego

Zrealizowany projekt polegał na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Słowackiego w Koniecpolu oraz przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększyła się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpiło ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego
Przejdź do - Ogłoszony przetarg na dokończenie zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie obok Kościoła św. Michała
28 listopada 2017

Ogłoszony przetarg na dokończenie zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie obok Kościoła św. Michała

Loga UE

Tak jak informowaliśmy wcześniej gmina pozyskała dofinansowanie na projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”.

Zarząd Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, przyznał na realizację projektu dotację w wysokości 2 910 049 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Czytaj więcej o: Ogłoszony przetarg na dokończenie zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie obok Kościoła św. Michała
4 kwietnia 2017

Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2

Logo UE

Projekt polega na przebudowie istniejącego budynku dawnego hotelu robotniczego na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych w gminie Koniecpol. Zakres prac w ramach projektu obejmuje: roboty budowlane i instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne, c.o.). W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna oraz promocja projektu.
W wyniku realizacji projektu w budynku będą zlokalizowane: 6 mieszkań dla rodzin, 3 mieszkania dla osób samotnych (ogółem 9 mieszkań), komunikacja, wiatrołap, świetlica, węzeł sanitarny.
Inwestycja obejmuje następujące roboty:

 • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,
 • rozbiórkę części ścianek działowych i wykonanie nowych,
 • rozbiórkę posadzek i wykonanie nowych wraz z wykonaniem izolacji p. wilgociowej, ociepleniowej i wykonanie nowych posadzek,
 • demontaż starych instalacji wod-kan i elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznej , ciepłej wody c.o.
 • wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
 • roboty wykończeniowe
 • wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Koniecpol poprzez przebudowę zdegradowanego budynku byłego hotelu robotniczego w Koniecpolu i utworzenie mieszkań socjalnego .
Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez stworzenie warunków mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową (w ramach projektu komplementarnego EFS). Cel ten będzie zrealizowany poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – poprzez zapewnienie mieszkania i jednocześnie umożliwienie zdobycia źródeł utrzymania rodziny i mieszkania.

Wartość projektu : 420.095,92 zł
Wartość dofinansowania : 357.081,53 zł

10 lutego 2017

Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność

Logo UE

PROMOCJA PROJEKTU

Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Koniecpol, wykonującą swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.
Projekt obejmuje 1 typ projektu.
Zaplanowany następujący zakres prac:

 • [Z1] OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 • [Z2] ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 • [Z3] URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ – w ramach zadania nastąpi wdrożenie e-usługi na 4 poziomie dojrzałości, dostępnej również na aplikacje mobilne
 • [Z4] ZAKUP INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO WDROŻENIA SYSTEMÓW I REALIZACJI E-USŁUG
 • [Z5] URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH- uruchomionych zostanie 6 e-usług na 4 poziomie dojrzałości
 • [Z6] REALIZACJA SZKOLEŃ
 • [Z7] WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY- wdrożonych zostanie 30 e-usług na 3 poziomie dojrzałości
 • [Z8] PROMOCJA PROJEKTU.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Urzędu w zakresie funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych – poprzez zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług publicznych. Realizacja projektu wygeneruje wiele korzyści, m.in. oszczędność czasu klientów i Urzędników, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zwiększenie kompetencji w obszarze technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Efekty:

 • ŚRODOWISKOWE, w tym:
  - zmniejszenie wykorzystania papieru – procedowanie w wersji elektronicznej przełoży się min. o oszczędności 1 stronę wydruku papieru/ sprawę, co w skali roku spowoduje znaczną oszczędność papieru,
  - umożliwienie załatwienia spraw w pełni drogą elektroniczną ogranicza emisję CO2 poprzez eliminację potrzeby przyjazdu do Urzędu przez klienta w liczbie średnio 1 kg CO2/3 km przebyte samochodem [wartość uśredniona].
 • GOSPODARCZE, w tym:
  - obsługa korespondencji w formie elektronicznej zmniejsza koszty eksploatacyjne średnio o 3 zł zł/wysłany dokument (opłata pocztowa, druk, papier, archiwizacja);
  - obsługa korespondencji w formie elektronicznej skraca proces wysyłki średnio o 10 minut/pismo,
  - prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej skraca proces załatwiania sprawy średnio o 80% na sprawę (czas załatwienia sprawy przyjmuje się 14 dni roboczych);
  - umożliwienie załatwienia spraw w pełni drogą elektroniczną skraca czas niezbędny do załatwienia sprawy po stronie klienta urzędu o 1 godzinę na sprawę;
  - znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 • SPOŁECZNE, w tym:
  - podwyższenie standardów obsługi,
  - możliwość realizacji celów strategicznych związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu organizacyjnego,
  - oprawa wizerunku Gminy – wdraża nowe technologie, można załatwić swoje sprawy „nie wychodząc z domu”,
  - poprawa atrakcyjności obszaru, na który oddziaływać będzie projekt jako miejsca inwestowania,
  - poprawa warunków życia niepełnosprawnych mieszkańców.

Wartość projektu: 609 800,52 zł
Wartość dofinansowania: 518 330,45 zł (85%)

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.04.2016 r. (II kwartał 2016 r.) do 31.03.2018 r.