Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Miasto i Gmina Koniecpol zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.koniecpol.pl i bip.koniecpol.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.09.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy będą starali się ograniczać korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word (w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
kancelaria@koniecpol.pl
tel. (34) 3881881

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Chrząstowskiej. Wejście jest ogólnodostępne w poniedziałek, wtorek i środa w godzinach: 7:30-15:30 oraz w czwartek w godzinach 7:30 – 17:00 a także w piątek w godzinach 7:30 – 14:00. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Sprawy urzędowe można załatwić w godzinach pracy Urzędu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sekretariat znajduje się na 1 piętrze pokój nr 27.

Budynek znajdują się instytucje: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, Urząd Stanu Cywilnego w Koniecpolu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.

Dostępność parkingu

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol posiada parking z wyznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Chrząstowskiej.

Dostępność toalety

Na każdym piętrze budynku znajdują się ogólnodostępne toalety.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Przy wejściu znajduje się telefon oraz informacja o numerach telefonów wewnętrznych.

Koordynator ds. dostępności:

Artur Wieczorek
tel. 34 35 40 390
e-mail: dostepnosc@koniecpol.pl