Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

11 września 2019

Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol

Program Razem BezpieczniejOd sierpnia do października 2019 r. w Gminie Koniecpol trwa realizacja programu „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol ” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

W ramach programu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne dla przedszkolaków i pierwszoklasistów, w akcję zostaną włączeni nauczyciele i rodzice, a także seniorzy, gdyż to oni głównie zaprowadzają i odbierają dzieci z placówek oświatowych. Dla osób starczych, tj.60+, przeprowadzone zostaną spotkania integracyjno-edukacyjne na temat prawidłowego zachowania na drodze, gdyż jest to podstawowym elementem umożliwiającym uchronienie siebie czy też dziecka przed kolizją oraz wypadkiem drogowym.

Wartość projektu 24.120,00 zł
Wartość dofinansowania: 19.296,00 zł

 http://www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

22 sierpnia 2019

Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol

Projekt finansowany jest z EFS  w ramach osi priorytetowej: osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol
Przejdź do - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
29 stycznia 2019

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej

 

                

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Łysinachw ramach statutowej działalności zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej”.

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
Przejdź do - Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej
20 stycznia 2019

Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej

                           

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt pn. „Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej” w ramach działania 4.2  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej o: Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej
Przejdź do - Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany
15 stycznia 2019

Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt

pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany”

 

                  

 

Zadanie wykonano w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany
Przejdź do - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu
Przejdź do - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu
11 października 2018

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu

Logotypy UE

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu” w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Czytaj więcej o: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu
Przejdź do - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap
27 września 2018

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap

Loga UE

Zakończono realizację projektu pn.:

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap”

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap
29 marca 2018

Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 95% na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie Koniecpol.

Po zakończeniu inwestycji w obiekcie świadczone będą różnorodne usługi społeczne, przyczyniające się do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego
30 stycznia 2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap

 

Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa V, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt i jego cele są zgodne również z częścią diagnostyczną zawartą w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN 8 o średnicy Dz= 200x5,9mm, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową oraz rur kamionkowych Dn= 200mm i rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości L=4778,5 mb;
  2. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN o Dz=160x4,7mm oraz rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości L=2442,5m;
  3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Dz=110x6,6mm oraz średnicy Dz=90x5,4mm wraz z przewiertami kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC Dz=200x11,9mm (przewiert sterowany z rurą przewodową PE 90x5,4mm) oraz rur stalowych Dn=200mm (przekroczenia dróg), o łącznej długości L=1294,5 mb;
  4. budowę 3 szt. pompowni ścieków o wydajnościach: Q=7,0 l/s (pompownia Pk przy ul. Klonowej); 3,5 l/s (pompownia Pop przy ul. Klonowej) oraz 3,0 l/s (pompownia Pr przy ul. Przedmieście Niwa) wraz z zasilaniem energetycznym oraz wyposażeniem, sterowaniem i ogrodzeniem;
  5. budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy Dz=110x6,6mm o długości L=345,0mb wraz z budową przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy Dz=40x3,7mm oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej o długości L=10,0mb z rur PE o średnicy Dz=200x11,9mm;
  6. budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN8 oraz rur kamionkowych, o łącznej długości L=2526,9mb;
  7. roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych;
  8. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 5 979 425,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 573 064,24 zł

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap