Jesteś tutaj: Start / Projekty środki UE

Projekty środki UE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 września 2021

Projekt "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Okres realizacji: 01.09.2021 – 30.06.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

 • Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego 11/19, 42-230 Koniecpol;
 • Przedszkole nr 2, ul. Zamkowa 8, 42-230 Koniecpol.
Czytaj więcej o: Projekt "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"
9 kwietnia 2021

Projekt Pilotażowy Centrum Wsparcia Doradczego

Gmina Koniecpol wraz z Gminami Lelów i Irządze w ramach Partnerstwa „Razem dla Rozwoju” uczestniczy w pilotażowym projekcie resortowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego”.

Jest to nowatorski projekt doradczy służący zwiększeniu sprawności administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom kluczowe kompetencje diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.

Celem projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych, w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym z sąsiednimi samorządami.

Głównymi obszarami współpracy w ramach zawartego Partnerstwa są:

 • rewitalizacja terenów zdegradowanych i przeznaczenie ich na cele inwestycyjne celem stworzenia miejsc pracy,
 • podjęcie działań w zakresie infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego,
 • zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi poprzez rozwój turystyki i dydaktyki ekologicznej,
 • efektywność energetyczna i energooszczędność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
26 lutego 2021

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Logo UE 

Gmina Koniecpol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy"

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
Okres realizacji: 15.09.2020 – 15.06.2021
Beneficjent:  Gmina Koniecpol

Czytaj więcej o: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
17 lutego 2021

Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy minimum 290 uczniów, w tym zniwelowanie deficytów u 83 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 13 uczniów z niepełnosprawnością poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 33 nauczycieli w miejsko-wiejskiej gminie Koniecpol w terminie do 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 599 420,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  509 507,00 PLN

18 listopada 2020

Kolejne laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z Koniecpola

 

W maju br. zostały zakupione i przekazane uczniom i nauczycielom z 4 placówek oświatowych z terenu naszej gminy pierwsze laptopy do nauki zdalnej w ilości 20 szt.. Sprzęt zakupiono wówczas w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła”.

Na początku listopada br. kolejne 20 szt. komputerów przenośnych wraz z zestawami słuchawkowymi  trafiło do uczniów dwóch szkół podstawowych w Koniecpolu. Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacji projektu grantowego  „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym razem projekt skierowany był głównie do uczniów z rodzin wielodzietnych.  Łączna wartość zakupionego sprzętu do nauki zdalnej w 2020 roku wyniosła 114.612,00 zł, w tym 60.000,00zł w ramach programu „Zdalna Szkoła” oraz 54.612,00 zł z programu „Zdalna Szkoła +”. Zadanie zostało dofinansowane w całości ze środków  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przejdź do - Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej
16 maja 2020

Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej

W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła gmina Koniecpol pozyskała dotację w wysokości 60 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki przeznaczony dla nauczycieli i uczniów.

 

Czytaj więcej o: Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej
20 stycznia 2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu

Projekt jako kontynuacja I etapu budowy kanalizacji polega na budowie systemu wodno - ściekowego w mieście Koniecpol, w dzielnicy Słowik, w tym na:

 • budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym (2 szt.),
 • budowie i przebudowie sieci wodociągowej,
 • budowie kanalizacji deszczowej,
 • wykonaniu robót drogowych i odtworzeniowych
Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu
28 października 2019

Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy

Logo UE

Operacja pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy” mająca na celu: likwidację bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Radoszewnica - ul. Wiejskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszytskich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wartość inwestycji 239.410,24zł, kwota dofinansowania 195.791,00 udział własny Gminy 43.619,24zł

11 września 2019

Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol

Program Razem BezpieczniejOd sierpnia do października 2019 r. w Gminie Koniecpol trwa realizacja programu „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol ” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

W ramach programu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne dla przedszkolaków i pierwszoklasistów, w akcję zostaną włączeni nauczyciele i rodzice, a także seniorzy, gdyż to oni głównie zaprowadzają i odbierają dzieci z placówek oświatowych. Dla osób starczych, tj.60+, przeprowadzone zostaną spotkania integracyjno-edukacyjne na temat prawidłowego zachowania na drodze, gdyż jest to podstawowym elementem umożliwiającym uchronienie siebie czy też dziecka przed kolizją oraz wypadkiem drogowym.

Wartość projektu 24.120,00 zł
Wartość dofinansowania: 19.296,00 zł

 http://www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl/