Jesteś tutaj: Start / Projekty środki UE

Projekty środki UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Projekt "Sprawny Urząd"
13 maja 2024

Projekt "Sprawny Urząd"

Gmina Koniecpol realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego - „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026.

Czytaj więcej o: Projekt "Sprawny Urząd"
23 listopada 2023

Dofinansowanie do utworzenia oddziału/filii żłobka w Koniecpolu w ramach programu MALUCH+ 2022-2029

Gmina Koniecpol uzyskała dofinansowanie na realizacją projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „Maluch+”, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programy Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO).

Czytaj więcej o: Dofinansowanie do utworzenia oddziału/filii żłobka w Koniecpolu w ramach programu MALUCH+ 2022-2029
3 kwietnia 2023

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków

 

 

 

 

 

Gmina Koniecpol realizuje przedsięwzięcie, dotyczące kontynuacji III etapu projektu budowy sieci wodociągów, mające na celu rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, poprawę warunków życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do wody pitnej o odpowiedniej jakości dla ludności wiejskiej. Realizacja sieci wodociągowej
z przyłączeniami obejmuje miejscowości: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków- włączenie do istniejącego wodociągu w studni pomiarowej zlokalizowanej na granicy obrębów geodezyjnych Koniecpol i Wąsosz. Sieć wodociągowa pozwoli mieszkańcom powyższych miejscowości na niezawodne zaopatrzenie w wodę.

W czerwcu br. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na wykonanie robót, których zakończenie przewiduje się w lutym 2024 r.

Na wykonanie zadania pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu: „Gospodarka
wodno- ściekowa”.

Uzyskana dotacja dla operacji, jaką jest kontynuacja III etapu projektu budowy sieci wynosi 5 000 000,00 zł brutto, tj. 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

10 listopada 2022

Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów

 

Przebudowa targowiska obejmuje: zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie nawierzchni, wykonanie miejsc postojowych, oświetlenia, wyposażenie w części zadaszoną halę targową ze stoiskami handlowymi, przyłączonymi do sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, odpływy wody deszczowej, montaż instalacji fotowoltaicznej z możliwością wykorzystania energii na stoiskach handlowych. Realizacja zadania ma na celu stworzenie rolnikom dogodnego miejsca do sprzedaży lokalnych produktów rolnych i spożywczych poprzez uporządkowanie przestrzeni istniejącego targowiska, zapewnienie dostępności i lepszej jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej, zwiększenie komfortu użytkowników – zadaszona przestrzeń targowa, skrócenie cyklu dostaw pochodzących od rolników i lokalnych producentów produktów rolno-spożywczych do odbiorców końcowych, wzrost konkurencyjności producentów rolnych.

Projekt realizowany w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wartość inwestycji 2 390 516,80 zł
Wartość robót budowlanych 2 359 755,00 zł

Kwota dofinansowania 1 000 000,00 zł

 

2 sierpnia 2022

ELL-Ekologiczni Liderzy LGD - Gmina Koniecpol

Film promocyjny:

Przejdź do - Porojekt "Cyfrowa Gmina"
16 maja 2022

Porojekt "Cyfrowa Gmina"

Gmina Koniecpol podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przyznane dofinansowanie wynosi 278 490,00 zł i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Czytaj więcej o: Porojekt "Cyfrowa Gmina"
2 grudnia 2021

Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE

W dniu 25.10.2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”|, Poddziałanie 4.3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Czytaj więcej o: Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE
Przejdź do - "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"
30 lipca 2021

"Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"

 

 

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt pn.:” „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegający na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"
1 września 2021

Projekt "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Okres realizacji: 01.09.2021 – 30.06.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

  • Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego 11/19, 42-230 Koniecpol;
  • Przedszkole nr 2, ul. Zamkowa 8, 42-230 Koniecpol.
Czytaj więcej o: Projekt "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"
9 kwietnia 2021

Projekt Pilotażowy Centrum Wsparcia Doradczego

Gmina Koniecpol wraz z Gminami Lelów i Irządze w ramach Partnerstwa „Razem dla Rozwoju” uczestniczy w pilotażowym projekcie resortowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego”.

Jest to nowatorski projekt doradczy służący zwiększeniu sprawności administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom kluczowe kompetencje diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.

Celem projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych, w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym z sąsiednimi samorządami.

Głównymi obszarami współpracy w ramach zawartego Partnerstwa są:

  • rewitalizacja terenów zdegradowanych i przeznaczenie ich na cele inwestycyjne celem stworzenia miejsc pracy,
  • podjęcie działań w zakresie infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego,
  • zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi poprzez rozwój turystyki i dydaktyki ekologicznej,
  • efektywność energetyczna i energooszczędność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.