Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koniecpolu

z siedzibą: 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A

budynek Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, pok. 15 (parter)

Komisja spotyka się na posiedzeniach w jedną środę każdego miesiąca o godz. 15:30.

 

Kolejne Posiedzenie

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 15 maja 2024 r.

 

 

Do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego oraz członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii współuzależnienia;
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, zgodnie z art.  41 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • kierowanie na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
  • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu;
  • wydawanie opinii w związku z udzielanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie  z  art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych;

 

Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Koniecpol

Z siedzibą: 42-230 Koniecpol ul. Armii Krajowej 2

budynek Przychodni Miejskiej w Koniecpolu

Dyżury:

Środa     9:00 – 15:00

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest udzielenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii oraz skierowanie do odpowiednich instytucji i specjalistów.

Zakres działania Punktu Konsultacyjnego obejmuje m.in. alkoholizm, narkomanię, przemoc w rodzinie oraz inne uzależnienia.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koniecpolu

z siedzibą: 42-230 Koniecpol ul. Armii Krajowej 2

budynek Przychodni Miejskiej w Koniecpolu

tel. 797 250 160

Dyżury:

Środa        9:00 – 15:00

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

z siedzibą: 42-200 Częstochowa Al. Pokoju 12

tel. 730 876 600

Dyżury:

Poniedziałek   12:00 – 20:00

Wtorek              8:00 – 16:00

Środa                9:00 – 17:00

Czwartek          8:00 – 16:00

Piątek               8:00 – 16:00

Sobota              9:00 – 14:00