Jesteś tutaj: Start / o Urzędzie / Procedury

Procedury

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

12 marca 2015

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c , w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw j.t. (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
12 marca 2015

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2008 r. nr 199 , poz. 1227 ze zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięciem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z nr 257 , poz. 2573 ze zm.),
3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

12 marca 2015

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska o ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Czytaj więcej o: Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12 marca 2015

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY :
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wnosi posiadacz nieruchomości /właściciel urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego.

Czytaj więcej o: Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
13 marca 2015

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

Czytaj więcej o: Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego